تیم درمانی

Blank Image

دکتر روشنک محمودیان

متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

Blank Image

دکتر مهدی محسنی

متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

Blank Image

دکتر مهران خوش فطرت

متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

Blank Image

دکتر بهار گالشی

متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

Blank Image

دکتر اصغر مزارعی

متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی